Hľadať

GDPR

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov - Kontaktný formulár

Spoločnosť SEBA trade, s. r. o., Obchodný register Okresného súdu Prešov, číslo 34392/P, Sídlo: Bardejovská 508/9 086 33 Zborov, Prevádzka: Štefánikova 81, 085 01 Bardejov, IČO: 50 801 121  (ďalej len „prevádzkovateľ“), vás uisťuje o dôvernom a bezpečnom zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi ako používateľov.

V rámci tohto vyhlásenia o spracovaní a ochrany osobných údajov vás chceme informovať o tom, aké osobné údaje spracovávame, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máme v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva.

Vaše osobné údaje sú v spoločnosti SEBA trade, s. r. o. zhromažďované, spracovávané a používané výhradne v súlade s platnými zákonnými predpismi na ochranu osobných údajov s účinnosťou od 25.5.2018:

  • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie GDPR")

Informácie v súlade s článkom 13 GDPR

Prevádzkovateľ osobných údajov

SEBA trade, s. r. o., Obchodný register Okresného súdu Prešov, číslo 34392/P, Sídlo: Bardejovská 508/9 086 33 Zborov, Prevádzka: Štefánikova 81, 085 01 Bardejov, IČO: 50 801 121  (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorá ako prevádzkovateľ spracováva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa budete chcieť v priebehu spracovania vašich osobných údajov na nás obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel.čísle: +421 905 456 780,   +421 917 109 877 alebo na e-maile:  cenar.sebatrade@gmail.com, bardejov@slovaktual.sk

V rámci vašej návštevy našej internetovej stránky a využitia kontaktného formulára od vás budú získané tieto osobné údaje

Vaše meno, Váš e-mail, Telefón, Adresa, Vaša IP adresa,  

Snažíme sa poskytovať služby v čo najvyššej kvalite, preto naša webová stránka https://www.sebatrade.sk využíva technológiu cookies. Cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť odosielané do zákazníckeho  zariadenia a z prehliadača zákazníckeho  zariadenia návštevníka do zariadenia spoločnosti SEBA trade  s.r.o. Údaje  ukladané v cookies sú využívané  výhradne pre účel spoľahlivého fungovania web stránky, pri spracovaní súborov cookies postupuje  podľa nariadenia a v súlade s príslušných právnych predpismi  Slovenskej republiky a Európskej únie a merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach;

Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, a umožňuje ho § 13 odst. f) ZoOÚ 18/2018 Z.z.

Cookies, ktoré sa zbierajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Účely, na ktoré sú osobné údaje spracovávané

Získanie a spracovanie osobných údajov slúži výlučne na nadviazanie kontaktu (napr. prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky) s cieľom poskytnutia požadovaných informácií a zodpovedania otázok zo strany dotknutej osoby (t.j. vami). V prípade nadviazania kontaktu prostredníctvom e-mailu to zahŕňa aj požadovaný legitímny záujem o spracovanie údajov.

Právny základ spracovania

a) článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Súhlas dotknutej osoby je vyjadrený zaškrtnutím políčka pri tlačidle Odoslať.
b) § 13 odst. b) ZoOÚ 18/2018 Z.z. na právnom základe Plnenie zmluvy.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

zamestnanci spoločnosti vybavujúci objednávky. Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Kategórie osobných údaj ktoré spracovávame

Identifikačné údaje, kontaktné údaje, história obchodovania.

Osobné údaje zákazníkov spracovávame predovšetkým preto, aby sme riadne vybavili ich objednávku tovaru alebo služieb u nás.

Ak navštevujete náš web, na ktorom využívame i súbory cookies, používame vaše údaje najmä na sledovanie návštevnosti a zlepšovanie našich služieb

Ak u nás nakúpite alebo si objednáte nejakú službu, používame vaše údaje, aby sme vybavili vašu objednávku, chránili svoje právne nároky a plnili svoje zákonné povinnosti.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na účely ich spracovávania, najneskôr v lehote 60 dní, prípadne do zrušenia udelenia súhlasu.

Práva v súvislosti s ochranou osobných údajov:

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte ako dotknutá osoba svoje práva: prístup k vaším osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, poprípade obmedzenie spracovania a vzniesť námietku proti spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov.  

Právo na prístup k údajom: mate právo vedieť, či a aké vaše osobné údaje spracúvame. Pokiaľ to tak je, môžete požiadať o prístup k týmto údajom, my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracúvame a prečo.

Právo na opravu: mate právo, aby vaše osobne údaje, ktoré spracúvame boli správne, úplne a aktuálne. Pokiaľ spracúvame nesprávne osobne údaje o vás, môžete nás požiadať o ich nápravu.

Právo na vymazanie (zabudnutie): mate právo, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame boli v niektorých prípadoch vymazané. Údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ sú splnené niektoré z nasledujúcich okolností:  

  • spracúvanie už nie je potrebné na účel, pre ktorý sme ich získali,
  • odvolaním súhlasu na spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu, ktorým ste nám už v minulosti udelili,
  • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
  • Pokiaľ však spracúvame tie isté osobné údaje aj na inom právnom základe, ako je váš súhlas, máme právo ich naďalej spracúvať na tomto právnom základe.

Právo namietať: mate právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu.

Právo na obmedzenie spracúvania: môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracúvame vaše osobné údaje nepresne, domnievate sa, že spracúvanie vašich osobných údajov je protizákonné, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo pokiaľ ste ako dotknutá osoba vzniesli námietku voči spracúvaniu, môžete obmedziť rozsah osobných údajov a to až do overenia, či naše oprávnené dôvody ako prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi ako dotknutej osoby.  

Právo na prenosnosť údajov: môžete využiť právo vziať alebo preniesť vaše osobné údaje k niekomu inému. Budeme postupovať ako pri využití práva na prístup k údajom. Informácie získate v elektronickej podobe, ktoré si môžete preniesť k inému prevádzkovateľovi.

Právo odvolať súhlas: ak sa spracovanie osobných údajov riadi výhradne článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, tzn. že ste udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, ste oprávnení svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

Právo na odvolanie svojho súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo využitie iného práva v súvislosti s ochranou  osobných údajov si môžete kedykoľvek uplatniť e-mailom zaslaným na adresu sebatradebj@gmail.com alebo bežnou poštou na adresu: SEBA trade, s. r. o, Bardejovská 508/9 086 33 Zborov

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: ak sa domnievate, že ste priamo dotknutý na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi, máte právo ako dotknutá osoba podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán. V Slovenskej republike je to Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Prípadne sa tiež môžete spojiť s niektorým dozorným orgánom v rámci EÚ.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Pokiaľ ide o vyhodnocovanie osobných údajov o vašej osobe, nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.