Hľadať

Informácia o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti s prijatím Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré sa s účinnosťou 25. mája 2018 vzťahuje na spracúvanie osobných údajov, Vám nižšie poskytujeme zhrnutie základných informácií o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov pri ich spracúvaní zo strany našej spoločnosti, ako prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov.

Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre našu spoločnosť prvoradé.

1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

SEBA trade, s. r. o., obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.  34392/P, sídlo: Bardejovská 508/9 086 33 Zborov, Prevádzka: Štefánikova 81, 085 01 Bardejov, IČO:50 801 121,tel. +421 905 456 780, e-mail: sebatradebj@gmail.com (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Účel spracúvania osobných údajov v IS

Mzdy a personalistika: plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom  alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov.

Účtovné doklady: spracovanie účtovných dokladov.

Správa registratúry: zabezpečovanie evidencie, tvorby, ukladania a ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyraďovanie a prijímanie elektronických podaní prostredníctvom elektronickej schránky.

Predaj tovaru - služby: predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi.

Montážne práce-záručný a pozáručný servis: Vykonávanie montážnych prác, autorizovaného záručného a pozáručného servisu.

Reklamácie: plnenie povinnosti predajcu pri uplatnení práva zo zodpovednosti za vady tovaru/služby kupujúcim.

3. Právny základ spracúvania osobných údajov v IS

Mzdy a personalistika: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie pracovnej zmluvy a plnenie si povinnosti zamestnávateľa v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov, zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 53/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účtovné doklady: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb.

Správa registratúry: zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

Predaj tovaru - služby: plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba  v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Montážne práce, záručný a pozáručný servis: plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba  v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Reklamácie: čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 v súbehu so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje – kategórie príjemcov

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o tzv. sprostredkovateľov, ktorí pre naše potreby spracúvajú Vaše osobné údaje spravidla pri dodávaní služieb, ktoré sme si objednali na základe zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom v súlade v súlade s čl. 28 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).  

Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb sú rôzne okruhy subjektov, ktorým poskytujeme Vaše osobné údaje najčastejšie v rámci plnenia našich zákonných povinností a/alebo ide o našich vlastných zamestnancov, s ktorými prichádzate ako dotknuté osoby do styku. Nižšie nájdete zoznam kategórií príjemcov osobných údajov:

- sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodcovské správcovské spoločnosti, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, súd, orgány činné v trestnom konaní, exekútor, školiaci subjekt, Inšpektorát práce, Úrad verejného zdravotníctva, OR HaZZ a KR HaZZ, MV SR a štátne archívy s regionálnou územnou pôsobnosťou, orgány verejnej správy a iné osoby v rámci poskytovanej súčinnosti pri podaní sťažnosti, sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka,  

4. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Osobné údaje sú uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym plánom a uložené v archíve spoločnosti. Potom sú v súlade so zákonom č. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov vyradené z evidencie, odoslané do archívu s regionálnou pôsobnosťou alebo bezpečne likvidované tak, aby nebolo možné zistiť ich obsah.  

5. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Ste povinní poskytnúť Vaše osobné údaje?  

 • v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR nie ste povinný poskytnúť nám Vaše osobné údaje. Poskytnutie Vašich osobných údajov je založené na Vašej slobodnej vôle a dobrovoľnom konaní. Udelený súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Neposkytnutie osobných údajov by nemalo mať žiadne negatívne a podstatné následky na Vašu osobu, ale môže sa znížiť komfort využívania niektorých služieb a Vaše informovanie o novinkách,
 • v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a odmietnete nám poskytnúť Vaše osobné údaje, môže to znamenať nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu alebo prípadne jeho plnenia,
 • v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov plnenie našej zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR poskytnutie Vašich osobných údajov je povinné. Ak nám odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje môže to viesť k vzniku škody, ktorej náhradu si môžeme voči Vám uplatňovať (napr. ak by nám v príčinnej súvislosti s nesplnením našej povinnosti bola uložená sankcia). V niektorých z týchto prípadov Vaše osobné údaje získavame z verejne dostupných registrov a databáz zákonným spôsobom,
 • v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR poskytnutie Vašich osobných údajov je povinné; neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok, že Vám nebude poskytnutá služba zabezpečovaná v rámci pôsobnosti orgánov územnej samosprávy alebo nebude môcť byť vydané rozhodnutie, o ktoré nás žiadate, príp. môže byť inak zmarené splnenie dôležitej úlohy vo verejnom záujme; v niektorých z týchto prípadov Vaše osobné údaje získavame z verejne dostupných registrov a databáz zákonným spôsobom,
 • v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov prevaha našich oprávnených záujmov a využívame na spracúvanie Vašich osobných údajov právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku. Viac sa o tomto práve dozviete v časti práva dotknutej osoby tohto dokumentu ako aj prostredníctvom doplnkových mechanizmov transparentnosti, ktoré môžeme používať pri našej prvej komunikácii a/alebo pri získavaní Vašich osobných údajov priamo od Vás.

6. Práva dotknutej osoby

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte:

 • právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva,
 • právo na prístup k Vašim osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracúvaním zo strany spoločnosti SEBA trade, s. r. o.
 • právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov,
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov, predovšetkým ak
  • už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracúvanie,
  • ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie,
  • ste oprávnene namietali voči ich spracúvaniu,
  • sú osobné údaje spracúvané nezákonne alebo
  • musia byť osobné údaje vymazané v zmysle právnych predpisov,
 • právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak
  • napadnete správnosť osobných údajov po dobu, kým overíme ich správnosť,
  • spracúvanie je nezákonné,
  • ich už nepotrebujeme, ale údaje potrebujete Vy na účely uplatnenia Vašich právnych nárokov,
  • namietate proti ich spracúvaniu po dobu, kým overíme, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi záujmami,
 • právo podať námietky proti spracúvaniu Vašich osobných údajov v prípade, že ich spracúvame na účely priameho marketingu alebo na účely našich oprávnených záujmov,
 • právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému poskytovateľovi služieb,
 • právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č. +421-2-3231-3220, elektronicky na adresu statny.dozor@pdp.gov.sk.

7. Ak potrebujete pomoc

Ak máte otázky ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje alebo potrebujete akúkoľvek súvisiacu pomoc, obráťte sa prosím, na konateľa spoločnosti alebo telefonicky na tel. č.  +421 905 456 780, elektronicky na adrese sebatradebj@gmail.com, alebo písomne na adrese: Bardejovská 508/9 086 33 Zborov

8. Ako spracúvame a chránime vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme a pri ich spracúvaní nevyužívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Pre zabezpečenie bezpečnosti a dôvernosti Vašich osobných údajov, ktorá je pre našu spoločnosť mimoriadne dôležitá, využívame technické a organizačné opatrenia najmä na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom a ich zneužitiu,  k zabezpečeniu pred neoprávneným spracúvaním, spracúvaniu nad rámec rozsahu a obsahu zodpovedajúcemu účelu ich spracúvania, nedovoleným spôsobom spracúvania, zaistenie bezpečnosti našich IT systémov ako aj obnovu dát v prípade bezpečnostného incidentu. Všetky prijaté opatrenia pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme.

9. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa ..................... Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.